Voorwaarden voor het gebruik van deze website

NEDERLANDS

Lees voordat u informatie op deze website gaat bekijken eerst de onderstaande voorwaarden voor het raadplegen van informatie op de website van Become-IT. Door het raadplegen van informatie op onze websites accepteert u deze voorwaarden. Become-IT stelt, via haar website, informatie van haarzelf en haar klanten ter beschikking aan derden. Become-IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door haar voor klanten ter beschikking gestelde informatie. Indien naar uw mening klanten van Become-IT zich bezighouden met een van de onderstaande activiteiten, verzoeken wij u direct contact op te nemen met de desbetreffende klant. Indien de klant niet uit eigen beweging stopt met betreffende activiteiten kunt u contact opnemen met Become-IT. Onder bedoelde activiteiten vallen:

  • Het zich toegang verschaffen tot computersystemen of computerapparatuur waartoe men niet geautoriseerd is
  • Het introduceren of verspreiden van computervirussen
  • Het verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, of in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, danwel in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen zoals die gelden voor communicatie over Internet
  • Het openbaar maken, verveelvoudigen of gebruiken van software en andere werken die beschermd zijn door enig recht van intellectueel eigendom.

Become-IT heeft de grootst mogelijke zorg betracht bij het samenstellen van de door haarzelf ter beschikking gestelde informatie. Mocht u desondanks informatie vinden die foutief is, in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, danwel in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen zoals die gelden voor communicatie over Internet, of geheel of gedeeltelijk bestaat uit werk(en) waarop u enig recht van intellectueel eigendom meent te kunnen doen gelden, neemt u dan contact op met Become-IT Nederlands rechts is van toepassing op deze voorwaarden en onze diensten. Become-IT ® Become-IT is een merk dat is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau onder depot nummer: 1035612. Alle diensten en producten van Become-IT worden onder deze handelsnaam Become-IT geleverd. Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Become-IT. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtsbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189 van toepassing. Een exemplaar vind u op deze website.


ENGLISH

Before using the online services provided by the website of Become-IT please read the terms regulating the use of Become-IT 's online services. By using the services you accept these terms. Become-IT puts information of itself and its customers to the disposal of third parties though its website. Become-IT takes no responsibility whatsoever regarding the information made available by its customers. If in your opinion customers of Become-IT use its online services for one of the activities mentioned below, we kindly request you to contact that customer directly. If the customer will not stop the activities after you contacted them, contact Become-IT. The mentioned activities include:

  • gaining unauthorised access to computersystems or computer equipment;
  • introducing or distributing computer virusses;
  • distributing information contrary to the law, or contrary to commonly accepted values in society or for communication over Internet;
  • publication, multiplication or use of software or other works which are protected by any right of intellectual property.

Become-IT used the greatest caution possible in the collection of the information made available by itself. If, however, you encounter information which is wrong, or contrary to the law, or contrary to commonly accepted values in society or for communication over Internet, or consists partly or wholly out of works on which you exercise any right of intellectual property, please contact Become-IT. Dutch law is applicable to these terms and our services. On all our offers and contracts are the FENIT terms and conditions applicable. Registered at cort in Den Haag on 8 december 1994 under number 1994/198. You can find a copy of this on this website. Become-IT is a registrated trademark.