Algemene bepalingen

1. Aanbieding en overeenkomst1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan CliŽnt levert,
ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk
anders is aangegeven.1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van CliŽnt wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht
blijven en zullen Leverancier en CliŽnt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling
in acht worden genomen.
2. Prijs en betaling2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke
van overheidswege worden opgelegd.2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door CliŽnt te betalen
periodiek vervallende bedragen, geldt dat Leverancier gerechtigd is door middel
van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de
geldende prijzen en tarieven aan te passen.2.3 Leverancier is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan CliŽnt aan te passen voor prestaties
die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden
geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving
ligt.2.4 Indien CliŽnt niet akkoord wenst te gaan met een door Leverancier kenbaar
gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3, is
CliŽnt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving
de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Leverancier
genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel
de overeenkomst te annuleren.2.5 Alle facturen zullen door CliŽnt worden betaald overeenkomstig de op de factuur
vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal CliŽnt binnen
dertig dagen na factuurdatum betalen.2.6 Indien CliŽnt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, zal CliŽnt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien CliŽnt na ingebrekestelling
nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven,
in welk geval CliŽnt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden
zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten,
waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde
kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening
anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
3. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding3.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de
overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim
zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien
deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.3.2 Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede ťťn
jaar na beŽindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij
heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij
de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of
indirect, voor zich laten werken.
4. Voorbehoud van eigendom en rechten4.1 Alle aan CliŽnt geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier, totdat
alle bedragen die CliŽnt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde
of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen
bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig
aan Leverancier zijn voldaan.4.2 Rechten worden aan CliŽnt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen
onder de voorwaarde dat CliŽnt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en
volledig betaalt.
5. RisicoHet risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst
zijn, gaat op CliŽnt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht
van CliŽnt of van een door CliŽnt gebruikte hulppersoon zijn gebracht.6. Rechten van intellectuele of industriŽle eigendom6.1 Alle rechten van intellectuele of industriŽle eigendom op alle krachtens
de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur
of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes,
alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of
diens licentiegevers. CliŽnt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden
die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het
overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan
kopieŽn vervaardigen.6.2 CliŽnt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur
en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Leverancier
of diens licentiegevers bevatten. CliŽnt verbindt zich, onverminderd het bepaalde
in artikel 3, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet
aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het
doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen
alle personen werkzaam in de organisatie van CliŽnt die niet noodzakelijkerwijs
de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.6.3 Het is CliŽnt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriŽle eigendom uit de
programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder
begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de
programmatuur.6.4 Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming
van de programmatuur. Indien Leverancier door middel van technische bescherming
de programmatuur heeft beveiligd, is het CliŽnt niet toegestaan deze beveiliging
te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben
dat CliŽnt niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal
Leverancier op verzoek van CliŽnt een reservekopie van de programmatuur aan CliŽnt
ter beschikking stellen.6.5 Behoudens het geval dat Leverancier een reservekopie van de programmatuur
aan CliŽnt ter beschikking stelt, heeft CliŽnt het recht ťťn reservekopie van de
programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken.
Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp
waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke
exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging.
De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van
dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.6.6 Indien CliŽnt programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur
ontwikkelt dan wel als CliŽnt het voornemen heeft dit te doen en hij in verband
met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door
Leverancier ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze
interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal CliŽnt Leverancier schriftelijk en gespecificeerd
verzoeken om de benodigde informatie. Leverancier zal alsdan binnen redelijke termijn
mededelen of CliŽnt de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op
welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiŽle voorwaarden en voorwaarden
betreffende de door CliŽnt eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit
wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie
met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen
en door middel van deze informatie te communiceren.6.7 Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is CliŽnt
gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur,
indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende
beoogde gebruik daarvan.


Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met
betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door
Leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval
van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen
functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden
aangetoond en kan worden gereproduceerd. CliŽnt is gehouden van fouten onverwijld
melding aan Leverancier te maken.6.8 Leverancier zal CliŽnt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd
is op de bewering dat door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur
of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele
of industriŽle eigendom, onder de voorwaarde dat CliŽnt Leverancier onverwijld schriftelijk
informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling
van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan
Leverancier.


CliŽnt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier
verlenen om zich, zo nodig in naam van CliŽnt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.


Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende
inbreuk verband houdt met wijzigingen die CliŽnt in de programmatuur, apparatuur
of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.


Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Leverancier zelf ontwikkelde
programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend
recht van intellectuele of industriŽle eigendom of indien naar het oordeel van Leverancier
een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Leverancier
het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke
gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de CliŽnt het geleverde, of functioneel
gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven
gebruiken.


Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van
Leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriŽle eigendom
van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen
van Leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde
apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door Leverancier gemodificeerde
vorm, in samenhang met niet door Leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur
of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen
is ontwikkeld of bestemd.6.9 CliŽnt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling
aan Leverancier van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik
of bewerking en CliŽnt zal Leverancier vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd
op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt
op enig recht van derden.
7. Medewerking door CliŽnt7.1 CliŽnt zal Leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering
van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen
en alle medewerking verlenen.7.2 CliŽnt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie
van de apparatuur, programmatuur en van de door Leverancier te verlenen diensten
alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.7.3 Indien is overeengekomen dat CliŽnt programmatuur, materialen of gegevens
op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor
het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet,
niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Leverancier
staan of indien CliŽnt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft
Leverancier in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst
en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke
tarieven in rekening te brengen.7.5 Ingeval medewerkers van Leverancier op de locatie van CliŽnt werkzaamheden
verrichten, zal CliŽnt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten
etc. zorgdragen. CliŽnt zal Leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers
van Leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van CliŽnt of
van onveilige situaties in diens organisatie.
8. LeveringstermijnenAlle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld
op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier
bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding
van een genoemde (leverings)termijn brengt Leverancier niet in verzuim. Leverancier
is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen
omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet
meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen
Leverancier en CliŽnt zo spoedig mogelijk in overleg treden.
9. BeŽindiging9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst
slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke
schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor
zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke
verplichtingen ingevolge de overeenkomst.9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging
eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed
zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden
beŽindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen,
dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen
zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.9.3 Leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
beŽindigen indien CliŽnt -al dan niet voorlopig- sursťance van betaling wordt verleend,
indien ten aanzien van CliŽnt faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming
wordt geliquideerd of beŽindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging
van ondernemingen. Leverancier zal wegens deze beŽindiging nimmer tot enige schadevergoeding
zijn gehouden.9.4 Indien CliŽnt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1
reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze
prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking
zijn, tenzij Leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen
die Leverancier vůůr de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij
reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met
inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden
op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring10.1 Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor
zover dat uit dit artikel 10 blijkt.10.2 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade
tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van
meer dan ťťn jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen
(excl. BTW) bedongen voor ťťn jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor
directe schade echter meer bedragen dan É 1.000.000 (ťťn miljoen gulden).


Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:


a. de redelijke kosten die CliŽnt zou moeten maken om de prestatie van Leverancier
aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed
indien CliŽnt de overeenkomst heeft ontbonden;


b. de kosten die CliŽnt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel
houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen
doordat Leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd
met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;


c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin
van deze voorwaarden;


d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
CliŽnt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in
de zin van deze voorwaarden.10.3 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk
letsel of voor materiŽle beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen
dan É 2.500.000,ó (twee en een half miljoen gulden) per gebeurtenis, waarbij een
reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als ťťn gebeurtenis.10.4 Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie,
is uitgesloten.10.5 Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op Leverancier
geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een
actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.


De in artikel 10.2 en 10.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen
indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.10.6 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien CliŽnt Leverancier onverwijld
en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn
ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar
in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat CliŽnt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
Leverancier meldt.10.8 CliŽnt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens produktaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een produkt of systeem dat door CliŽnt aan een derde
is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur
of andere materialen, behoudens indien en voor zover CliŽnt bewijst dat de schade
is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
11. Overmacht11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien
hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan
een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Leverancier.11.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben
partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beŽindigen.
Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding
afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
12. ExportBij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door CliŽnt zijn de relevante
exportbepalingen van toepassing. CliŽnt zal Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken
van derden die verband houden met aan CliŽnt toe te rekenen overtredingen van de
van toepassing zijnde exportbepalingen.
13. Toepasselijk recht en geschillen13.1 De overeenkomsten tussen Leverancier en CliŽnt worden beheerst door Nederlands
recht.13.2 De geschillen welke tussen Leverancier en CliŽnt mochten ontstaan naar aanleiding
van een door Leverancier met CliŽnt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding
van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht
door de bevoegde Nederlandse rechter, doch niet dan nadat de procedure conform het
Minitrialreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag
(= niet bindende adviesprocedure) is gevolgd, onverminderd het recht van partijen
een voorziening in kort geding te vragen.