Computerservice

De in dit hoofdstuk ďComputerserviceĒ vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene
Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier diensten
op het gebied van computerservice (automatische informatieverwerking) verleent,
waaronder wordt verstaan het verwerken van gegevens met behulp van door Leverancier
beheerde programmatuur en apparatuur.14. Duur14.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig
verlenen van computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen
overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van ťťn jaar geldt.


Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door CliŽnt is uitgesloten,
onverminderd het bepaalde in artikel 15.5.14.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van
de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij CliŽnt of Leverancier de overeenkomst
schriftelijk beŽindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor
het einde van de betreffende periode.
15. Uitvoering van de werkzaamheden15.1 Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de
met CliŽnt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.15.2 Alle door Leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door
Leverancier te stellen voorwaarden door CliŽnt worden geprepareerd en worden aangeleverd.
Tenzij anders is overeengekomen, zal CliŽnt de te verwerken gegevens brengen naar
en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar Leverancier de computerservice
uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van CliŽnt, ook indien dit
door Leverancier wordt uitgevoerd of verzorgd.15.3 CliŽnt staat er voor in dat alle door hem aan Leverancier ter uitvoering
van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur,
procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Leverancier
verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Leverancier.15.4 Alle door Leverancier bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur
en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele
en industriŽle eigendom van Leverancier, ook indien CliŽnt een vergoeding betaalt
voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Leverancier. Leverancier kan de van
CliŽnt ontvangen produkten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder
zich houden totdat CliŽnt alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.15.5 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice
aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij CliŽnt geldende
procedures tot gevolg hebben, zal Leverancier CliŽnt hierover zo tijdig mogelijk
inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van CliŽnt. In zodanig
geval kan CliŽnt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beŽindigen tegen de
datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt
met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven
voorschriften of Leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.15.6 Leverancier zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem
bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur voor zover mogelijk
wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties
gegeven voorschriften. Desverzocht zal Leverancier tegen de bij hem gebruikelijke
tarieven CliŽnt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor CliŽnt.
16. Telecommunicatie16.1 Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten,
is CliŽnt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan.
Leverancier is niet verantwoordelijk voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten.16.2 Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten
zal Leverancier CliŽnt toegangs- of identificatiecodes toewijzen. CliŽnt zal de
toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseerde personeelsleden
kenbaar maken.
17. Beveiliging en privacy17.1 CliŽnt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de
te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij
of krachtens de Wet persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden
genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. CliŽnt zal Leverancier
alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Leverancier
zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties
zorg dragen.17.2 CliŽnt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens
Leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties
en/of wettelijke bewaartermijnen.
18. Garantie18.1 Tenzij anders is overeengekomen, is Leverancier niet verantwoordelijk voor
controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice.
CliŽnt zal deze resultaten na ontvangst controleren.


Leverancier staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden
verleend. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg
zijn van produkten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen
waarvoor Leverancier uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk
is, zal Leverancier de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze
onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de computerservice
benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en CliŽnt de onvolkomenheden zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen ťťn week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk
en gedetailleerd aan Leverancier kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd.
Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Leverancier, kan CliŽnt Leverancier
verzoeken de computerservice te herhalen, in welk geval Leverancier de kosten daarvan
in rekening zal brengen.


Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Leverancier
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leverancier de voor de betreffende computerservice
door CliŽnt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens
CliŽnt aansprakelijk te zijn.