Dienstverlening

De in dit hoofdstuk ďDienstverleningĒ vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier diensten
verleent, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek,
consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, het
ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen of het verlenen
van assistentie daarbij en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen
laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten,
zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.
19. Uitvoering19.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met
zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met CliŽnt schriftelijk
vastgelegde afspraken en procedures.19.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden,
is Leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren
uit te stellen totdat CliŽnt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.19.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Leverancier
gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven
aanwijzingen van CliŽnt op te volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen
op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen
of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de
desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 20.19.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering
door een bepaalde persoon, zal Leverancier steeds gerechtigd zijn deze persoon te
vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
20. Wijziging en meerwerk20.1 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van CliŽnt
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang
van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties
door CliŽnt aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van
Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen
en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt
gesloten.20.2 CliŽnt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel
20.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening,
en de wederzijdse verantwoordelijkheden van CliŽnt en Leverancier, kunnen worden
beÔnvloed.20.3 Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen
voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke
overeenkomst te sluiten, zal Leverancier CliŽnt tevoren schriftelijk informeren
over de financiŽle consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.21. Opleidingen, cursussen en trainingen21.1 Voorzover de dienstverlening van Leverancier bestaat uit het verzorgen van
een opleiding, cursus of training, kan Leverancier steeds vůůr de aanvang daarvan
de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van
deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door de bij
Leverancier gebruikelijke regels.21.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Leverancier
aanleiding geeft, is Leverancier
gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met ťťn of meer andere
opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip
te laten plaatsvinden.