Gebruik en onderhoud van programmatuur

De in dit hoofdstuk ďGebruik en onderhoud van programmatuurĒ vermelde bepalingen
zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing
op alle door Leverancier ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk
bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur
in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor
een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie,
alles met inbegrip van eventueel door Leverancier te verstrekken nieuwe versies.
24. Gebruiksrecht24.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent Leverancier CliŽnt het niet-exclusieve
recht tot het gebruik van de programmatuur. CliŽnt zal de tussen partijen overeengekomen
gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van CliŽnt uitsluitend het recht de
programmatuur te laden en uit te voeren.24.2 De programmatuur mag door CliŽnt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie
worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort
gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover
daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van CliŽnt waarop
de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het
moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid
en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing
van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing
op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking
hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk
blijkt.24.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is CliŽnt niet toegestaan de
programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te
sublicentiŽren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke
wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet
indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van CliŽnt
gebruikt.


CliŽnt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen
van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve
van derden (Ďtime-sharingí). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling
van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan CliŽnt
ter beschikking gesteld.24.4 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur
zal CliŽnt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Leverancier
retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat CliŽnt bij het einde van het
gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal CliŽnt van zodanige
vernietiging Leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.
25. Aflevering, installatie en acceptatie25.1 Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers
aan CliŽnt afleveren en, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk
is overeengekomen, de programmatuur bij CliŽnt installeren.25.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen
is het bepaalde in de artikelen 23.3 tot en met 23.7 van overeenkomstige toepassing.25.3 Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt
CliŽnt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering
bevindt, onverminderd de verplichtingen van Leverancier ingevolge de garantie van
artikel 26.
26. Garantie26.1 Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen
partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Leverancier
naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.7
herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk
bij Leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder
onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het
herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van CliŽnt
is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Leverancier zijn gebruikelijke
tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan zijn gebruikelijke
tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten
of onoordeelkundig gebruik van CliŽnt of van andere niet aan Leverancier toe te
rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest
hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren
gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien
CliŽnt zonder schriftelijke toestemming van Leverancier wijzigingen in de programmatuur
aanbrengt of doet aanbrengen.26.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door Leverancier te bepalen locatie.
Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende
restricties in de programmatuur aan te brengen.26.3 Na afloop van de in artikel 26.1 bedoelde garantieperiode is Leverancier
niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhouds-overeenkomst
is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
27. Onderhoud27.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien
in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal CliŽnt
overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Leverancier geconstateerde fouten
in de programmatuur gedetailleerd aan Leverancier melden. Na ontvangst van de melding
zal Leverancier naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 6.7 trachten te
herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur.
De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Leverancier te bepalen
wijze en termijn aan CliŽnt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd
tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties
in de programmatuur aan te brengen.27.2 Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of
fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.27.3 Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in
rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik
of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur
door anderen dan Leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane
gegevens valt niet onder onderhoud.27.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Leverancier bij het beschikbaar
komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan CliŽnt ter beschikking
stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Leverancier
niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en
tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie.
Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies
kan Leverancier van CliŽnt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Leverancier
aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.27.5 Indien CliŽnt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot
terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Leverancier
is aangegaan, kan Leverancier door CliŽnt niet gehouden worden op een later moment
wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
28. Programmatuur van toeleverancierIndien en voor zover Leverancier programmatuur van derden aan CliŽnt ter beschikking
stelt, zullen, mits zulks door Leverancier schriftelijk aan CliŽnt is meegedeeld,
voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing
zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. CliŽnt aanvaardt
de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor CliŽnt ter inzage
bij Leverancier en Leverancier zal deze aan CliŽnt op zijn verzoek toezenden.


Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen
CliŽnt en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te
zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.