Onderhoud van apparatuur

De in dit hoofdstuk ďOnderhoud van apparatuurĒ vermelde bepalingen zijn, naast
de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier
en CliŽnt een overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.
35. Duur van de onderhoudsverplichting35.1 De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen
partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van ťťn jaar geldt.35.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke
periode verlengd, tenzij CliŽnt of Leverancier de overeenkomst schriftelijk beŽindigt
met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende
periode.35.3 Partijen zijn wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
36. Onderhoud36.1 Onder onderhoud wordt verstaan:


a. preventief onderhoud: de door Leverancier ter voorkoming van storingen noodzakelijk
geachte inspectie, afstelling en reiniging van de apparatuur;


b. correctief onderhoud: het opheffen van storingen aan de apparatuur welke zijn
ontstaan bij normaal gebruik van de apparatuur tengevolge van natuurlijk slijtage
en door eigen gebreken aan de apparatuur alsmede het uitvoeren van de hiervoor benodigde
reparaties en het vervangen van versleten respectievelijk beschadigde onderdelen;


c. remote preventief onderhoud: de door Leverancier ter voorkoming van storingen
noodzakelijk geachte controle en afstelling door middel van een via telecommunicatievoorzieningen
tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur;


d. remote correctief onderhoud: het diagnostiseren en/of opheffen van aangemelde
storingen door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte
verbinding met de apparatuur.


Onder storing wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking
voldoen aan de door Leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte specificaties van
de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond
en kan worden gereproduceerd.36.2 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Leverancier geldende kantooruren
op maandag t/m vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.36.3 Indien onderhoud is aangevangen tijdens de in artikel 36.2 bedoelde kantooruren
en het onderhoudspersoneel van Leverancier het nodig acht dat werkzaamheden buiten
deze uren worden voortgezet, zullen hiervoor aan CliŽnt de geldende tarieven in
rekening worden gebracht. In het algemeen zullen de werkzaamheden niet langer dan
ťťn uur buiten bedoelde kantooruren worden voortgezet.
37. Verplichtingen van Leverancier37.1 Gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst verplicht Leverancier
zich naar beste vermogen
storingen die overeenkomstig artikel 38.2 door CliŽnt bij Leverancier zijn gemeld,
te verhelpen.37.2 Leverancier behoudt zich het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen
onder meer op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van
de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van Leverancier, risicoís
ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Leverancier met
zich meebrengen.37.3 Leverancier draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent
de apparatuur. Leverancier zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur
verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in zijn administratie. Leverancier
zal CliŽnt op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.37.4 De vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van Leverancier
noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen
worden c.q. blijven eigendom van Leverancier.
38. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden38.1 CliŽnt kan de apparatuur op zijn kosten doen verplaatsen na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Leverancier.38.2 CliŽnt zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur,
Leverancier daarvan in kennis stellen door middel van een door een terzake kundige
werknemer van CliŽnt opgestelde gedetailleerde omschrijving van de opgetreden storing.
CliŽnt is gehouden het personeel van Leverancier of door Leverancier aangewezen
derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, en om alle overige
noodzakelijke medewerking te verlenen.38.3 Op verzoek van Leverancier zal een terzake kundige werknemer van CliŽnt
voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. CliŽnt heeft het recht
bij alle ten behoeve van CliŽnt uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.38.4 CliŽnt stelt de apparatuur ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden ter
beschikking van Leverancier.38.5 CliŽnt is bevoegd niet door Leverancier geleverde apparatuur aan te sluiten.
De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die uit het aansluiten
van niet door Leverancier geleverde apparatuur voortvloeien, zijn voor rekening
van CliŽnt.38.6 Indien het naar het oordeel van Leverancier voor het onderhoud van de apparatuur
nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur
worden getest, zal CliŽnt deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende
testprocedures en informatiedragers ter beschikking van Leverancier stellen.38.7 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale
outillage van Leverancier behoort, dient door CliŽnt ter beschikking te worden gesteld.38.8 CliŽnt draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de technische, ruimtelijke
en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren.
Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen
uit.
39. Uitsluitingen39.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien
uit het onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken,
zoals fouten in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met
c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder
de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Leverancier op grond
van de overeenkomst, en zullen CliŽnt apart in rekening worden gebracht tegen de
geldende tarieven.39.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:


‑ het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere, magnetische opslagmedia,
en inktlinten;


‑ de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel
van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel
door anderen dan Leverancier of diens hulppersonen;


‑ werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;


‑ modificaties aan apparatuur;


‑ verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten
gevolge hiervan.
40. Tarieven en betaling40.1 Voor zover niet in de onderhoudsovereenkomst nader vastgelegd, geldt het
bij de Leverancier gebruikelijke basisonderhoudstarief.


40.2 De onderhoudsvergoeding, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting
en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, wordt bij vooruitbetaling
voldaan voor de duur van de onderhoudsovereenkomst conform artikel 35.1, uiterlijk
op de dag van ingang van de overeenkomst dan wel de van desbetreffende verlengingsperiode.
Het voorgaande geldt niet indien partijen met betrekking tot de periode waarop de
vooruitbetaling betrekking heeft, schriftelijk anders zijn overeengekomen.40.3 Het bepaalde in artikel 2 is onverminderd van kracht.40.4 Leverancier is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd het onderhoud
op te schorten zonder jegens CliŽnt tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
Voor zover Leverancier gedurende deze periode op verzoek van CliŽnt toch onderhoudswerkzaamheden
verricht, kan Leverancier hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen
conform zijn gebruikelijke tarieven.
41. WerkingssfeerOnderhoudsovereenkomsten gelden alleen in Nederland en voor zover het in Nederland
opgestelde apparatuur betreft.