Ontwikkeling van programmatuur

De in dit hoofdstuk ďOntwikkeling van programmatuurĒ vermelde bepalingen zijn,
naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen
uit het hoofdstuk ďDienstverleningĒ, van toepassing indien Leverancier in opdracht
van CliŽnt programmatuur ontwikkelt. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk
ďGebruik en onderhoud van programmatuurĒ van toepassing, behalve voor zover daarvan
in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen
hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende
machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal,
alsmede op de daarbij behorende documentatie.
22. Ontwikkeling van programmatuur22.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld
zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal de programmatuurontwikkeling
met zorg uitvoeren op basis van de door CliŽnt te verstrekken gegevens, voor de
juistheid, volledigheid en consistentie waarvan CliŽnt instaat.22.2 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid
of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties
te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen
werkzaamheden op te schorten totdat CliŽnt de betreffende onvolkomenheden heeft
weggenomen.22.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt CliŽnt het recht tot gebruik
van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de
ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan CliŽnt
ter beschikking worden gesteld en is CliŽnt gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen
aan te brengen.
23. Aflevering, installatie en acceptatie23.1 Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan CliŽnt conform de schriftelijk
vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een
door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.=23.2 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode
veertien dagen na aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie
schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode
is het CliŽnt niet toegestaan de programmatuur voor produktieve of operationele
doeleinden te gebruiken.23.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:


a. indien tussen partijen niet een acceptatietest
is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren
installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie,
dan wel


b. indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest
is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel


c. indien Leverancier vůůr het einde van de testperiode
een testrapport als bedoeld in artikel 23.5 ontvangt: op het moment dat de in dat
testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden
die volgens artikel 23.6 aan acceptatie niet in de weg staan.


In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien CliŽnt daarvan vůůr
het moment van acceptatie enig gebruik voor produktieve of operationele doeleinden
maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.23.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat
de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren,
zal CliŽnt Leverancier hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval
de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat
die belemmering is opgeheven.23.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat
de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.7 bevat, zal CliŽnt Leverancier
uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk
en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar
beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen,
waarbij Leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen
of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.23.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden
dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen
specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten
die operationele of produktieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs
niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Leverancier om deze kleine
fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 26, indien toepasselijk,
te herstellen.23.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest,
laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie
van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.