Verkoop van apparatuur

De in dit hoofdstuk ďVerkoop van apparatuurĒ vermelde bepalingen zijn, naast
de Algemene bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier
apparatuur aan CliŽnt verkoopt.
29. Aflevering29.1 De door Leverancier aan CliŽnt verkochte apparatuur zal aan CliŽnt worden
afgeleverd op de plaats van het magazijn van Leverancier. Indien dit schriftelijk
is overeengekomen, zal Leverancier de aan CliŽnt verkochte apparatuur afleveren
op een door CliŽnt aan te wijzen plaats in Nederland.29.2 Leverancier zal CliŽnt tijdig vůůr de aflevering in kennis stellen van het
tijdstip waarop hij voornemens is de apparatuur af te leveren.29.3 Levering van de apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats van levering
in Nederland tegen de overeengekomen tarieven.29.4 Leverancier zal de apparatuur verpakken voor levering volgens de gebruikelijk
bij hem geldende maatstaven. Ingeval CliŽnt een bijzondere wijze van verpakking
verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.29.5 CliŽnt zal met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door Leverancier geleverde
produkten handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende
overheidsvoorschriften. CliŽnt vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden
wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.30. Installatie30.1 Indien schriftelijk overeengekomen, zal Leverancier de apparatuur installeren
of laten installeren.30.2 In alle gevallen zal CliŽnt vůůr aflevering van de apparatuur een passende
installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten,
ter beschikking stellen.


Leverancier zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan CliŽnt
een offerte uitbrengen.30.3 CliŽnt zal Leverancier voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden
toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van
Leverancier.
31. Retourzendingen31.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is Leverancier
niet verplicht retourzendingen van CliŽnt te accepteren.31.2 In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning
door Leverancier van de door CliŽnt opgegeven grond voor retourzending. Het risico
van retour gezonden zaken blijft berusten bij CliŽnt totdat zij door Leverancier
zijn gecrediteerd.31.3 Leverancier behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen
voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15% van de prijs van de
retourgezonden produkten, met een minimum van fl. 50,ó (vijftig gulden).
32. Aflevering, installatie en acceptatieLeverancier zal de apparatuur aan CliŽnt ter beschikking stellen door aflevering
conform artikel 29 dan wel, indien een door Leverancier uit te voeren installatie
schriftelijk is overeengekomen, door installatie van de apparatuur bij CliŽnt.


De apparatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering
dan wel, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen,
op de datum van installatie.
33. Garantie33.1 Gedurende een periode van drie maanden na terbeschikkingstelling zal Leverancier
naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabrikagefouten in de apparatuur, alsmede
in onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd,
herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Leverancier
zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Leverancier. De garantieverplichting
vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig
of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of
waterschade, of indien CliŽnt zonder toestemming van Leverancier wijzigingen in
de apparatuur of in de onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie
of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen.33.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen
door Leverancier in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.34. Apparatuur van toeleverancierIndien en voor zover Leverancier apparatuur van derden aan CliŽnt levert, zullen,
mits zulks door Leverancier schriftelijk aan CliŽnt is meegedeeld, voor wat betreft
die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling
van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. CliŽnt aanvaardt de bedoelde
voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor CliŽnt ter inzage bij Leverancier
en Leverancier zal deze aan CliŽnt op zijn verzoek toezenden.


Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen
CliŽnt en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te
zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.